Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu Dokumentów oraz zasady korzystania z jego zasobów, w szczególności prawa i obowiązki Klientów oraz zasady akceptacji wystawiania i udostępniania/przesyłania dokumentów i Faktur Elektronicznych.
Poniższe terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie w niniejszym Regulaminie:
BMW FS – oznacza BMW Financial Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
E-Dokumenty – oznaczają dokumenty elektroniczne dotyczące danego Klienta w tym Faktura Elektroniczna, Harmonogram i wszelkie inne elektroniczne dokumenty BMW udostępnione w Portalu Dokumentów;
E-Zgoda – oznacza zgodę Klienta na dostęp do Portalu Klienta oraz/lub na wystawianie i udostępnianie/przesyłanie Faktur Elektronicznych oraz innych dokumentów dotyczących umowy zawartej z Klientem przez BMW FS lub podmiot upoważniony przez BMW za pośrednictwem serwisu internetowego Portal Klienta oraz/lub na podany przez Klienta adres Email;
Faktura Elektroniczna - oznacza dokument finansowy opatrzony podpisem elektronicznym, kwalifikowanym;
Faktura - oznacza w szczególności fakturę, notę korygującą, fakturę korygującą, duplikat faktury lub inny rachunek zarówno w formie papierowej jak i w formie elektronicznej, spełniający wymogi określone w przepisach prawa;
Harmonogram – oznacza harmonogram płatności należnych BMW na podstawie umowy zawartej z Klientem;
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca stroną Umowy z BMW, posiadający indywidualne konto internetowe w Portalu Klienta;
Portal Klienta - oznacza platformę dedykowaną dla klientów BMW pozwalającą na prezentację E-Dokumentów związanych z obsługą zawartych przez klientów umów;
Podmioty uprawnione do Kontroli – oznacza podmioty władzy publicznej uprawnione do żądania udostępnienia dokumentów i informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowań kontrolnych, w tym postępowania przewidzianego przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa z późn. zm.;
Przerwa Techniczna – przerwa w funkcjonowaniu Portalu Dokumentów pozwalająca na wykonanie prac niezbędnych do naprawy lub konserwacji Portalu Dokumentów;
Regulamin - niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu Klienta oraz zasady akceptacji wystawiania i udostępniania/przesyłania Faktur Elektronicznych;
Usługa – świadczenie polegające na korzystaniu z Portalu Klienta;
Usługodawca – oznacza podmiot współpracujący z BMW w zakresie dostawy i obsługi Portalu Dokumentów.
1. Każdy Klient korzystający z usługi udostępniania E-Dokumentów za pośrednictwem Portalu Klienta zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, jego akceptacji i przestrzegania jego postanowień.
2. Niniejszy Regulamin udostępniany jest za pośrednictwem strony internetowej BMW znajdującej się pod adresem: https://demobmw.portaldokumentow.pl/Regulations/Indexe.
3. Usługa jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i polega na udostępnieniu Klientowi przez BMW e-Dokumentów z tytułu zawartych umów pomiędzy BMW a Klientem.
1. Do korzystania z serwisu internetowego EBOK niezbędny jest dostęp do Internetu, oraz przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies. Aplikacja została dostosowana do współpracy z następującymi przeglądarkami: Przeglądarka internetowa (MS Internet Explorer 11.0 lub wyższy, Mozilla Firefox 42.0, Google Chrome 46.0.24).
2. W celu prawidłowego odczytu E-Dokumentów konieczne jest zainstalowanie programu Adobe Acrobat Reader. Aplikację Adobe Acrobat Reader można pobrać bezpłatnie z następującej lokalizacji: http://get.adobe.com/reader/.
3. W celu weryfikacji Faktur Elektronicznych poprzez korzystanie z bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001, nr 130, poz.1450, z późn.zm), można pobrać aplikację weryfikującą dostępną bezpłatnie na stronie Usługodawcy http://infinite.pl/oferta/infinite-ecm.html w zakładce „E-podpis”
4. Warunkiem korzystania z Portalu Dokumentów jest posiadanie aktywnego konta dostępowego do Portalu Dokumentów.
5. Aby uaktywnić konto dostępowe do Portalu Klienta dla trwającej umowy należy wyrazić Zgodę za pośrednictwem BMW FS (na adres email kontakt-fs@bmw.pl lub telefonicznie +48 885 269 269) na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Klient jest uprawniony do wycofania Zgody w każdym czasie.
6. Klient może zmienić adres poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane faktury w formie elektronicznej poprzez wysłanie informacji na adres e-mail: kontakt-fs@bmw.pl lub za pomocą formularza kontaktowego w Portalu Klienta.
1. Każda wystawiona Faktura Elektroniczna jest udostępniona Klientowi na Portalu Klienta. Jednocześnie Klient otrzymuje powiadomienie o nowym dokumencie poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany w Zgodzie.
2. Za moment otrzymania przez Klienta Faktury Elektronicznej uznaje się moment zamieszczenia dokumentu na Portalu Dokumentów.
3. Za potwierdzenie otrzymania przez Klienta korekty do faktury wystawionej uprzednio przez BMW w formie Elektronicznej Faktury uznaje się moment zamieszczenia dokumentu na Portalu Dokumentów.
1. Podstawą prawną do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej są przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm.) („Ustawa VAT”).”. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, podstawą prawną do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej oraz innych E-Dokumentów będą nowe, obowiązujące przepisy.
2. Klient otrzymuje dostęp do indywidualnego konta na Portalu Klienta.
3. Dostęp do konta jest zabezpieczony indywidualnym loginem oraz hasłem.
4. Klient jest odpowiedzialny za utrzymanie hasła w tajemnicy.
5. Klient ma możliwość podglądu oraz pobrania Elektronicznych Faktur i dokumentów w ramach indywidualnego konta na Portalu Klienta.
6. Dostęp do Elektronicznych Faktur i dokumentów jest możliwy w trybie 24/7. Dostawca zastrzega jednak, że dostęp może być czasowo ograniczony z przyczyn technicznych.
7. Elektroniczne Faktury są dostępne na Portalu Klienta przez okres 6 lat licząc od końca roku w którym dana Elektroniczna Faktura została wystawiona. Klient jest odpowiedzialny za pobranie dokumentów i ich przechowywanie oraz udostępnianie organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej przez okres zgodny z przepisami prawa i w zgodzie z Ustawą.
8. Klient traci dostęp do Portalu Klienta Faktur po zakończeniu okresu udostępniania wszystkich Elektronicznych Faktur dotyczących tego Klienta.
1. BMW ma prawo swobodnego administrowania Portalem Klienta.
2. BMW nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
3. BMW FS nie ponosi odpowiedzialności za błędną treść informacji lub dokumentów udostępnionych w serwisie internetowym Portal Klienta wynikającą z przyczyn leżących po stronie Klienta lub Usługodawcy.
4. Klient zobowiązany jest właściwie zabezpieczyć swój login i hasło, aby uniemożliwić dostęp do serwisu internetowego EBOK osobom nieuprawnionym.
5. BMW zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
6. Usługodawca zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań w celu ochrony danych Klientów umieszczonych na indywidualnym koncie internetowym. Jednakże nie ponosi on odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia osobom trzecim przez Klienta loginu i hasła oraz innych danych Klienta znajdujących się na Portalu Klienta niezależnie od przyczyny ich ujawnienia.
7. BMW FS zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie: https://demobmw.portaldokumentow.pl/Regulations/Indexe i będą obowiązywać od dnia opublikowania.
© BMW Financial Services Polska